logo

Blazevideo dvd copy 6.0.0.0


blazevideo dvd copy 6.0.0.0

Bn có th chèn Watermark, chú thích vào Video ánh du bn quyn Video ca mình trc khi chia s chúng trên Internet.
S dng Blaze DVD Copy sao lu các d liu bên trong mt a dark ages inquisitor pdf DVD sang a DVD.Ch sao chép linh hat, sao chép linh hot và d dàng.Instalace etiny: spuste patch a ite se pokyny.Bn có th sao lu toàn b a, sao lu mt phn hoc chia a ra thành các phn riêng bit.Chng trình s giúp bn sao lu d liu có trong a DVD có th là Video, âm thanh hoc các tp tin hình nh ISO lu tr trên a máy tính.Je velmi jednoduch a rychl na pouívání.Podporuje vechny pouívané média: DVD-R, DVD-RW, dvdr a dvdrw.Klíové funkce: Skuten klon DVD flmu 1:1, perfektní kvalita zvuku a obrazu (pesn jako u originálu).Podporuje kopírování dvdéek na pevn disk a té umoní vytvoení image DVD(.ISO).Blaze DVD Copy cho phép nén các Video và lu chúng di nh dng AVI, ASF, MOV, MP4., trích xut âm thanh t các video vi các nh dng c h tr MP2, MP3, AAC, AAC, M4A.Hy b mã bo v DVD.Ngoài ra, nu sao lu d liu t a DVD9 sang a DVD5, chng trình s t ng phân chia sao lu d liu ra 2 a DVD5.Nén a DVD lu di các nh dng âm thanh.Tuy vy, các bn không nên lm dng sc mnh ca nó isao chép phn mm hay phim, nhc bn quyn kinh doanh hay trc.
Nén a DVD Video mà không làm nh hng n cht lng d liu.Hlavního filmu - bez bonus apd.- na pevn disk mi trvalo necelch 10 minut.).An Nhiên (theo BlazeVideo).Cung cp các ch sao.Kompletn zkopíruje vechny speciální funkce Intra, Nabídky, Titulky a Jazyky, ztráty komprese a zkopíruje film z DVD-9 na DVD-5.Mete odebrat to, co nebudete ve filmu povaovat za potebné (bonusy, nabídky apod.).Chng trình giúp nén các a DVD, trích xut các âm thanh c phát ra t các a DVD và lu chúng di các nh dng âm thanh thông thng MP2, MP3, AAC, AC3 hoc M4A.Bn có th s dng các thông s ban u mà chng trình cung cp cho các file u ra hoc thay i các thit lp cu hình da trên các thông s nh kích thc video, iu chnh hiu ng Video sáng, màu.Sao chép DVD vào cng, sao chép DVD nh các file nh dng 3GP.


Sitemap